Başkanlık Görevleri

                                                                                                                   
•Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi esas sözleşmesinde belirtilen faaliyet konuları kapsamında mal ve hizmet alımı ile menkul mal satış iş ve işlemlerini yürütmek.
•Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde mal ve hizmet alımları ile ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin yönerge, usul, esas, tebliğ ve tip düzenlemeler v.b. ikincil düzenlemeleri yapmak.
• Talep sahibi ve ilgili birimler ile koordinasyon kurularak mevzuat çerçevesinde alım konularına ilişkin idari şartname ve diğer ihale dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak.

• İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak posta dağıtıcısı giyim eşyasına ait teknik şartnamelerini hazırlamak, muayene ve kabul işlemlerini sağlamak.
• Kamu İhale Kurumu ile ilgili iş ve işlemlerin gereğini sağlamak.
• Ambarlama ve malzeme hareketleri işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, uygulama ve kontrolünü sağlamak.
• Başmüdürlüklerin malzeme taleplerini değerlendirerek gereğini sağlamak.
• Malzeme stoklarının takibini yapmak, stok mevcutları hakkında ilgili Dairelere bilgi vermek, ilgili Dairelerin görüş ve önerileri doğrultusunda gereğini sağlamak.
• Hibe ve hurda işlemlerinin gereğini sağlamak.
• Dâhili sigorta fonu işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve ilgili Dairelerle koordinasyon kurularak gereğini sağlamak
• Matbu evrak katalogunu güncellemek, katalogda yer alan evrakların basımını sağlamak.
• Mal alımlarına ilişkin gümrük işlemlerinin gereğini, gerektiğinde hizmet satın almak suretiyle sağlamak.
• Sarf Mubayaa Programını hazırlamak ve harcama takibini sağlamak.
• Sarf Mubayaa ve Yatırım Programı kapsamındaki ödeneklerin ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda tahsis ve takip işlemlerini sağlamak.
• Görev alanına ilişkin işlemlerin, ilgili mevzuat hükümleri ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun yürütülmesini sağlamak.
• Görev alanına ilişkin teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarına yönelik işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
• Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde görev ve hizmet alanları ile ilgili BİMER ve bilgi edinme aracılığı ile gelen şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
• Müşteri (iç-dış) memnuniyetini sağlamak için müşterilerin ihtiyaç, beklenti ve yakınmalarını tespit ve gidermeye yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.
• Başkanlığın görev alanına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili alımların; Posta ve Telgraf Teşkilatı İhale Yönergesi ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Esas ve Usulleri ile belirlenen limit ve alım usulü çerçevesinde gereğini sağlamak.
• Çalışan personelin mevzuat hükümleri doğrultusunda hizmet içi, işbaşı ve kurum dışı eğitim ihtiyacının belirlenmesi ile karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,
• Görev alanına ilişkin mevzuatı ve yenilikleri takip etmek, görev alanı ile ilgili tüm konulardaki bilgilerin sınıflandırılması, yorumlanması, analiz edilmesi, istatistiksel verilere dönüştürülmesi ve arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlayarak gerektiğinde brifing, rapor vb. formatta ilgililere sunmak.
• Görev alanına ilişkin hususlarda açılan davalar ile ilgili bilgi ve görüş hazırlamak.
• Görev alanına ilişkin ihtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemeleri tespit etmek, temini için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
• Başkanlık personelinin görev dağılımını ve görev yerini belirlemek, başkanlık yöneticilerinin bulunmadığı durumlarda yerlerine bakacak personelin tespitine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
• Fiziki veya elektronik ortamda yapılan yazışma ve arşiv işlemlerinin Standart dosya planı, evrak kodlama sistemi, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
• Verilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.