İHALE İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ GÖREVLERİ

 • Kamu İhale Mevzuatı ve bu mevzuatın “istisna” hükümleri çerçevesinde mal ve hizmet alımları ile mevzuatın uygulanmasına ilişkin yönetmelik, yönerge, usul, esas, tebliğ, tip düzenlemeler v.b. ikincil düzenlemeleri yapmak.
 • Başmüdürlüklerce yapılacak alımlara yetki verilmesi ve hizmet alımlarına ilişkin ödenek tahsisi işlemlerinin gereğini sağlamak.
 • Başmüdürlüklerce yapılacak ihalelerin mevzuatı çerçevesinde ihale öncesi ve sonrası onay işlemlerinin gereğini sağlamak.
 • Kamu İhale Kurumu ile ilgili iş ve işlemlerin gereğini sağlamak.
 • Görev alanına ilişkin işlemlerin, ilgili mevzuat hükümleri ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun yürütülmesini sağlamak.
 • Görev alanına ilişkin teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarına yönelik işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde görev ve hizmet alanları ile ilgili BİMER ve bilgi edinme aracılığı ile gelen şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Müşteri  (iç-dış) memnuniyetini sağlamak için müşterilerin ihtiyaç, beklenti ve yakınmalarını tespit ve gidermeye yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Görev alanına ilişkin mevzuatı takip etmek, görev alanı ile ilgili rapor, brifing ve istatistikleri hazırlayarak ilgililere sunmak,
 • Görev alanına ilişkin hususlarda açılan davalar ile ilgili bilgi ve görüş hazırlamak.
 • Görev alanına ilişkin ihtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemeleri tespit etmek, temini için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 • Fiziki veya elektronik ortamda yapılan yazışma ve arşiv işlemlerinin Standart dosya planı, evrak kodlama sistemi, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
 •   Verilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.