Kanuna Göre

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE İŞLEMLERİ

1.Teknik şartname hazırlanması
4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile bunlara bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ve esaslar ile diğer mevzuatın emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, talep birimince hazırlanır. Talep birimince teknik şartnamenin düzenlenmesinin mümkün olmadığı hallerde gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle diğer birimlerin de katılımı ile talep birimi koordinatörlüğünde oluşturulacak komisyon marifetiyle hazırlanır.
2.Yaklaşık maliyet tespiti
Yaklasik maliyet ihale yapilmadan önce katma deger vergisi hariç olmak üzere talep birimlerince tespit edilir. Talep birimince yaklasik maliyetin tespitinin mümkün olmadigi hallerde gerekçeleri açikça belirtilmek suretiyle alim konusu ile ilgili diger birimlerin de katilimi ile talep birimi koordinatörlügünde olusturulacak komisyon marifetiyle yaklasik maliyet belirlenir.

Ihale konusu alimin özelligi nedeniyle ilgili birimlerde yaklasik maliyet tespiti yapacak uzman kisiler bulunmamasi halinde, Kanun kapsamindaki diger idarelerden veya ilgili meslek kuruluslarindan uzman kisiler, ihale yetkilisinin karari üzerine komisyona dahil edilebilir.
Yaklaşık maliyet güncelleme formülü için tıklayınız.>>
Aylar itibarariyle TEFE-ÜFE tablosuna ulaşmak üzere tıklayınız.>>>

3.İhale Usulünün tespiti
İhale usulü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre dikkate alınarak belirlenir. Onay belgesinde belirtilir.

4. İdari Şartname ve ihale dokümanı hazırlanması
4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile bunlara bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ve esaslar ile diğer emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, Kamu Ihale Kurumunca yayimlanan Tip Idari Sartnameler ve esaslara uygun olarak gerekmesi halinde, Merkezde alim islemlerini gerçeklestirecek Sekreterlik, Kurul, Müsavirlik ve Daire Baskanliklarinca, tasra teskilatinda Malzeme Müdürlügü veya malzeme biriminin bagli oldugu Müdürlükçe hazirlanir.

5.İhale Onay belgesi
İhale onay belgesi Kanun ve bu Kanun gereğince düzenlenen Uygulama Yönetmeliklerdeki esaslara göre hazırlanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur.
6.İhale kayıt numarası
Kamu İhale Kurumu tarafından verilir. İhale Kayıt Numarası ihale onayı ile bağlantılı olup, ihale onayı değiştirildiğinde ve/veya iptal edildiğinde idarece İhale Kayıt Numarası da iptal edilecektir. İhaleler ister Kamu İhale Kanununa göre isterse istisna kapsamında yapılsın tüm ihalelerde ihale kayıt numarası alınması zorunludur.
7.İlan
Kanun ve yönetmeliklerde düzenlenen şekliyle ilan süreleri.>>>
Kamu İhale Bültenine 01.01.2004 tarihinden itibaren ilan verme yöntemine ulaşmak üzere tıklayınız.>>>
8.İhale komisyonları teşekkülü
Ihale Komisyonlari; Biri baskan olmak üzere;

a) Merkezde; Malzeme ve Muhasebe Dairesi Baskanliklarindan en az bir üye, talep ve/veya ilgili Dairelerden en az bir üye ile Hukuk Müsavirliginden müsavir veya avukatin katilimiyla,

b) Tasra teskilatinda; muhasebe ve malzeme birimlerinden en az bir üye, talep ve/veya ilgili birimlerden ihale konusu isle ilgili en az iki üye, varsa avukatin katilimiyla,

En az 5 ve tek sayida kisiden olmak üzere yedekleri de ayni sekilde belirlenmek suretiyle ihale yetkilisince görevlendirilir.

Ihale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz. PTT Yönetim Kurulu’nun ihale yetkilisi oldugu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyonu üyesi olamazlar.

9.İhale dokümanlarında değişiklik ve açıklama yapılması
10.İhale saatine kadar tekliflerin alınması
Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idare tarafından alınır.
11.Tekliflerin açılması (İlk oturum)
Teklifler alınış sırasına göre incelenir. Uygun bulunmadığı için değerlendirme dışı bırakılan teklif zarflarına ait standart formlar doldurulur. Uygun bulunan teklif zarfları için ihale usulüne göre zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenir.
Tekliflerin değerlendirilmesi
İhale komisyonunca, isteklilerce verilen teklifler Kanun, Yönetmelik ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir.
12.İhale Komisyon Kararının alınması
İhale, komisyonca yapılan değerlendirme sonucu ihale ihale Kanun ve Yönetmelik ve ihale şartnamelerine göre en uygun teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. İhale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar (standart form) ihale yetkilisinin onayına sunulur.
13.İhale komisyon kararının onayı
(Değişiklik : Kanun No. 5812 Resmi Gazete Yayın Tarihi 5 Aralik 2008 Sayi : 27075) Ihale kararlari ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açidan en avantajli ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katilmaktan yasakli olup olmadigini teyit ettirerek buna iliskin belgeyi ihale kararina eklemek zorundadir. Iki isteklinin de yasakli çikmasi durumunda ihale iptal edilir.

İhale yetkilisi karar tarihini izleyen en geç beş (5) gün içinde onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

14.Tüm İsteklilere İhale sonucunun duyurulması
İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. (Değişiklik : Kanun No. 5812 Resmi Gazete Yayın Tarihi 5 Aralik 2008 Sayi : 27075) Ihale sonucunun bildiriminde, tekliflerin degerlendirmeye alinmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.
15.Geçici Teminatların iadesi
16.İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi
İhale kararları, kesinleşmesini izleyen günden itibaren 3 gün içerisinde ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme yapmak üzere bildirilir.
(Değişiklik : Kanun No. 5812 Resmi Gazete Yayın Tarihi 5 Aralik 2008 Sayi : 27075) Sözlesmenin imzalanacagi tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katilmaktan yasakli olup olmadiginin teyit edilmesi zorunludur.

17.Kesin Teminatın alınması
Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan bankalar ve özel finans kurumları listesine ulaşmak için tıklayınız.
18.Kamu İhale Kurumu harcı
İhalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerin imzalanmasından önce idareler sözleşme bedeli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53. maddesi (J-1) bendinde belirtilen parasal miktarı aşan ihalelerde yüklenici tarafından Kamu İhale Kurumu hesaplarına sözleşme bedelinin onbinde beşinin yatırıldığını aramak zorundadır.
19.Sözleşme imzalanması
Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. Sözleşme imzalanan yüklenicinin ihalelere katilmaktan yasakli olup olmadiginin teyit edilmesi zorunludur.
20.İhale sonucu
(Değişiklik : Kanun No. 5812 Resmi Gazete Yayın Tarihi 5 Aralik 2008 Sayi : 27075) Bu Kanun kapsaminda yer alan idarelerin yapim isleri ile mal ve hizmet alimlarinin sonuçlari, 42 nci maddeye göre gönderilenler hariç, en geç onbes gün içinde Kuruma bildirilir. Bu sonuçlardan Kanun kapsamindaki ihalelere iliskin olanlar Kurum tarafindan Kamu Ihale Bülteninde yayimlanir. Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarinda görev yapan idarelerin Kanun kapsaminda yaptiklari mal ve hizmet alimlari ile yapim islerine iliskin ihale sonuçlarindan hangilerinin yayimlanacagi ilgili idarenin görüsü alinarak Kurum tarafindan belirlenir.