MALZEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

•Başmüdürlükler ve Ana Depo Merkez Müdürlüğü verileri doğrultusunda malzeme stoklarının takibini yapmak.

• Başkanlıkların ve Başmüdürlüklerin malzeme taleplerini değerlendirerek, temini ve tahsisi hususunda gereğini sağlamak.
• Hibe kabul ve hibe verme iş ve işlemlerinin gereğini sağlamak.
• Hurda malzemelerin satış işlemlerinin gereğini sağlamak.
• Başmüdürlükler arası malzeme hareketlerine ilişkin iş ve işlemlerin gereğini sağlamak.
• Depolarda uzun süre hareket görmeyen malzemeye ilişkin iş ve işlemlerin gereğini sağlamak.
• Matbu evrak katalogunu güncellemek, katalogda yer alan evrakların basımını sağlamak.
• Posta dağıtıcısı ve giyim eşyası almaya müstahak diğer personelin giyim eşyası ihtiyaç miktarının tespiti, temini için ilgili müdürlüğe bildirimi, stoklanması ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerinin gereğini sağlamak.
•Her türlü menkul mal satış işlemlerinin gereğini sağlamak.
• Dâhili sigorta fonu işlemlerinin gereğini sağlamak.
• Mal alımlarına ilişkin gümrük işlemlerinin gereğini, gerektiğinde hizmet satın almak suretiyle sağlamak.
• Görev alanına ilişkin işlemlerin, ilgili mevzuat hükümleri ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun yürütülmesini sağlamak.
• Görev alanına ilişkin teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarına yönelik işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
• Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde görev ve hizmet alanları ile ilgili BİMER ve bilgi edinme aracılığı ile gelen şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
• Müşteri (iç-dış) memnuniyetini sağlamak için müşterilerin ihtiyaç, beklenti ve yakınmalarını tespit ve gidermeye yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.
• Görev alanına ilişkin mevzuatı takip etmek, görev alanı ile ilgili rapor, brifing ve istatistikleri hazırlayarak ilgililere sunmak,
• Görev alanına ilişkin hususlarda açılan davalar ile ilgili bilgi ve görüş hazırlamak.
• Görev alanına ilişkin ihtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemeleri tespit etmek, temini için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
• Fiziki veya elektronik ortamda yapılan yazışma ve arşiv işlemlerinin Standart dosya planı, evrak kodlama sistemi, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
• Verilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.