Satım İşlemeleri

SATIM İŞLEMLERİ

1.Muhammen bedel tespiti
Muhammen bedel tespit komisyonu; ihale yetkilisinin belirleyeceği ihale komisyonu üyeleri dışında biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

Satımı yapılacak malın muhammen bedeli, ilgili birim tarafından oluşturulacak muhammen bedel komisyonu marifetiyle piyasa araştırması yapılarak, gerektiğinde ilgili resmi idareler, üniversiteler veya meslek kuruluşlarından görüş alınmak veya tespit yaptırmak suretiyle katma değer vergisi hariç olmak üzere tespit edilir.

2.İhale komisyonu oluşturma
İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, muhasebe veya malzeme birimlerinden en az bir üye, talep ve/veya ilgili birimlerden ihale konusu işin niteliğine göre tecrübeli veya uzman en az bir üyenin katılımıyla en az üç ve tek sayıda kişiden olmak üzere ihale yetkilisince yedekleri ile birlikte görevlendirilir.

İhalenin yapılmasına onay veren ihale yetkilisi o ihalenin komisyonunda başkan ve üye olarak görev yapamaz.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

3. İhale yetkilileri
İhale yetkilisi Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu satım işlemleriyle ilgili yetkilerini bu Yönetmelikteki hükümlere uygun olarak kullanılmak kaydıyla aşağıda belirlenen sınırlar çerçevesinde; Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcısına ve Başmüdüre devreder.

a) Genel Müdür; muhammen bedeli 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8. maddesinin (b) bendinde belirtilen eşik değere kadar olan satıma ilişkin ihale onay belgesini ve satım kararlarını onaylamaya veya iptal etmeye,

b) Genel Müdür Yardımcısı; muhammen bedeli 4734 sayılı Kanunda belirtilen eşik değerin yarısına kadar olan satıma ilişkin ihale onay belgesini ve satım kararlarını onaylamaya veya iptal etmeye,

c) Başmüdür; satım yetkisi önceden Genel Müdürlükten alınmış veya doğrudan verilmiş olmak kaydıyla; muhammen bedeli 4734 sayılı Kanunda belirtilen eşik değerin dörtte birine kadar olan satıma ilişkin ihale onay belgesini ve satım kararlarını onaylamaya veya iptal etmeye,

yetkilidir .

4.İhale usulü
Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde pazarlık usulü uygulanır.
5. İhalenin duyurulması
Muhammen bedeli elli bin TL’ye kadar, elli bin TL dahil satım ihaleleri, belediye yayın araçları ve/veya organları ile satışın yapıldığı Başmüdürlüğe bağlı PTT işyerlerinde en az beş gün süre ile,

Muhammen bedeli; elli bin bir TL’den yüz bin TL’ye kadar, yüz bin TL dahil satım ihaleleri, yerel gazetelerin en az birinde bir defa,

Muhammen bedeli; yüz bin bir TL ve üstü satım ihaleleri, Basın – İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde bir defa,

ilan edilir.

İilanlar PTT’nin internet sitesinde ayrıca yayınlanır.

6. Verilen tekliflerin değerlendirilmesi
İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı ve teklifin muhammen bedelin altında olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan ve teklifi muhammen bedelin altında olan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

Teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu huzurunda istekliye düzelttirilir. İhale komisyonu huzurunda düzeltmeyi kabul etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, evrakı tam ve usulüne uygun olan tüm teklifler ihalede hazır bulunanlara açıklanır.

İstekliler ile fiyat görüşmesine başlanır. İhale komisyonunca açık artırma oranı tespit edilir. İstekliler, tekliflerini zarfların idarece alınış sırasına göre ve tespit edilen orana uygun olarak verirler. İhale komisyonu, teklif veren isteklilerin her defasında tekliflerini yazdırmak ve imzalatmak suretiyle açık artırma tespit tutanağında kayıt altına alır. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları aynı tutanak üzerinde belirtilir ve ihale komisyonu üyelerince de imzalanmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

7. İhalenin karara bağlanıp sonuçunun duyurulması
Bu yönetmelikte belirlenen esaslara göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, en yüksek fiyatı veren isteklinin üzerine bırakılır.

İhale komisyonu kararı, ihale yetkilisinin onayına sunulur.

Yetki sınırlarına göre ihale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya iptal eder.

İhale kararının onaylanmasını müteakip, en geç beş iş günü içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye imza karşılığı veya kayıtlı gönderi olarak tebligat adresine gönderilir. Mektubun postaya verildiğinin yedinci günü tebliğ tarihi sayılır.

8. Sözleşme yapılması
Sözleşmeye davet edilen istekliler tebligat süresinin bitimini izleyen günden itibaren on gün içinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Ancak sözleşmeye davet aşamasında sözleşmenin imzalanmasına kadar satış bedelinin ödenmesi halinde sözleşme imzalanmaz.

Sözleşme imzalanmadığı takdirde protesto çekmeye ve ayrıca karar almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda İdare, ihale yetkilisi tarafından da uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci teklifi veren istekli ile sözleşme imzalayabilir.

En uygun ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de teminatı üçüncü fıkrada belirtilen usulle gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.