YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ GÖREVLERİ

                                                                                        
• Sarf Mubayaa Programını hazırlamak ve harcama takibini sağlamak.
• Sarf Mubayaa ve Yatırım Programı kapsamındaki ödeneklerin ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda tahsis ve takip işlemlerini sağlamak.
• Daire Başkanlıkları ile Başmüdürlüklerden gelen ödenek taleplerinin gereğini sağlamak.
• Başkanlık personelinin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

• Sayıştay raporları, soru önergeleri ile teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının gereği hususunda ilgili Müdürlükler ile koordinasyon sağlayarak Başkanlık görüşünü hazırlayarak gereğini sağlamak.
• Başmüdürlüklerin, malzeme ambarı olarak kullanacakları arsa, bina, depo gibi taşınmazların kiralanması veya tahliyesi talepleri hakkında görüş bildirmek.
• Malzeme, demirbaş temini ve kayıtlarını tutmak, takip etmek gereğini sağlamak.

• Gelen-giden evrakın kayıt ve sevk işlemlerini yapmak,

• Görev alanına ilişkin işlemlerin, ilgili mevzuat hükümleri ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun yürütülmesini sağlamak.

• Görev alanına ilişkin teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarına yönelik işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

• Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde görev ve hizmet alanları ile ilgili BİMER ve bilgi edinme aracılığı ile gelen şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

• Müşteri (iç-dış) memnuniyetini sağlamak için müşterilerin ihtiyaç, beklenti ve yakınmalarını tespit ve gidermeye yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.

• Çalışan personelin mevzuat hükümleri doğrultusunda hizmet içi, işbaşı ve kurum dışı eğitim ihtiyacının belirlenmesi ile karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,

• Görev alanına ilişkin mevzuatı takip etmek, görev alanı ile ilgili rapor, brifing ve istatistikleri hazırlayarak ilgililere sunmak,

• Görev alanına ilişkin hususlarda açılan davalar ile ilgili bilgi ve görüş hazırlamak.

• Başkanlık hizmetleri için ihtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemeleri tespit etmek, temini için gerekli iş ve işlemleri yapmak,

• Başkanlık personelinin görev dağılımını ve görev yerini belirlemek, başkanlık yöneticilerinin bulunmadığı durumlarda yerlerine bakacak personelin tespitine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

• Fiziki veya elektronik ortamda yapılan yazışma ve arşiv işlemlerinin Standart dosya planı, evrak kodlama sistemi, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
• Verilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.